การพัฒนาบุคลิกภาพ

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณการ

รหัสวิชา  2201-2316  วิชา  การพัฒนาบุคลิกภาพ   สาขา คอมพิวเตอร์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ประเภทวิชา  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 

 

จุดประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives)

11.1    เพื่อให้มีความเข้าใจในการพัฒนาบุคลิกภาพ

11.2    เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

11.3    เพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการพัฒนาบุคลิกภาพ

 

มาตรฐานรายวิชา  (Courses  Standard )

1.  ประยุกต์ความรู้ในการพัฒนาบุคลิกภาพ

2.  ป้องกันและดูแลสุขอนามัยของร่างกาย

 

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในการพัฒนาบุคลิกภาพ  แบบของบุคลิกภาพ  สุขอนามัย  ศิลปะ  การแต่งกาย  กิริยาท่าทาง  การฝึกให้เกิดกิจนิสัยและทักษะในการแสดงกิริยามารยาท

One thought on “การพัฒนาบุคลิกภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s