มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

ผลการสอบปลายภาค

ที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ – สกุล

รวมคะแนนปลายภาค

หมายเหตุ

30

1

15610

นาย วีระพล แสงอรุณ

15

2

15612

นาย สมโภชน์ ศรีสุวรรณ

3

15640

นาย นพพล โพธิศิริ

21

4

15647

นาย มงคล ทองหวย

15

5

15672

นาย ชวลิต แสงเรือง

16

6

15679

นาย เทียนหลง โทสุวรรณ์

18

7

15747

นาย ธนพล วงษ์ประเสริฐ

18

8

15824

นาย ปิติสร พูนผล

17

9

15825

นาย พงษ์ศธร สังข์ทอง

15

10

16906

นาย ทิวา กองแก้ว

17

11

16907

นาย ธนพรรณ มาอยู่

17

12

15649

นาย ศราวุธ สุทชา

15

13

15489

น.ส. วรรณวิษา มังตะกรรณ์

15

14

15619

น.ส. เกศสุดา สำอางค์ทรง

20

15

15657

น.ส. ทิพวัลย์ เนตรเป้า

17

16

15660

น.ส. เปรมวิภา รุ่งเรือง

17

15662

น.ส. พรทิพย์ อินทร์พรหม

18

15666

น.ส. วิภา คงตาเนิน

16

19

15698

น.ส. รุ้งตะวัน จิตวิขาม

16

20

15700

น.ส. วิยะดา พาศรี

21

21

15727

น.ส. โชติรส มีสกุล

17

22

15729

น.ส. นภาภรณ์ ภูทอง

16

23

15732

น.ส. วลัยลักษณ์ เอี่ยมสอาด

19

24

15738

น.ส. อุษา เจริญสุข

16

25

15772

น.ส. หทัยชนก ชื่นชีพ

16

26

15840

น.ส. ปฏิณญาภรณ์ อินทรักษา

19

27

15842

น.ส. พรรษา จิตสันติ

17

29

15847

น.ส. วรนุช หล้าพรม

17

30

15848

น.ส. วิภารัตน์ ทรัพย์คงเจริญ

17

31

15850

น.ส. สุณิษา สุขีนิตย์

17

32

15852

น.ส. สุธิดา ศิริกล่อม

21

33

15853

น.ส. สุนิสา อดุลรัมย์

23

34

15942

น.ส. อรุณกมล ยิ่งยงค์

17

35

16910

น.ส. เลิศลักษณ์ พรมดี

18

36

16934

น.ส. ดวงทิพย์ พวงดอกไม้

22

37

17207

น.ส. นันทนารักษ์ อันทะละ

17

ผู้ที่ ติด “ร” ขอให้มาแก้ภายในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554  เท่านั้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s