บทที่ 1 การวิจัย

งานวิจัย กับ สถิติ

ความหมายของการวิจัย

คำว่า วิจัย ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Research” ซึ่งหมายถึง กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ ความจริงให้เป็นที่ปรากฏ อย่างมีหลักวิชาและมีวิธีการที่น่าเชื่อถือ โดยระบบและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จนได้มาซึ่งคำตอบที่ถูกต้อง
ประเภทของการวิจัย

การจำแนกประเภทของการวิจัย มีหลายทฤษฎี แต่ในที่นี้จะจำแนกประเภทของการวิจัยตามสถาน-การณ์เวลาที่เกิดขึ้นใน 3 ลักษณะ ได้แก่ การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ เป็นกระบวนการแสวงหาคำตอบที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต การวิจัยเชิงบรรยาย เป็นกระบวนการแสวงหาคำตอบที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน และการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งเป็นกระบวนการแสวงหาคำตอบว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต
การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์

เป็นกระบวนการแสวงหาคำตอบที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต ว่ามีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ต้องมีข้อมูลหรือหลักฐานมาตรวจสอบได้ ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลปฐมภูมิ เช่น โบราณวัตถุ ภาพถ่าย รวมทั้งคำบอกเล่าจากผู้อยู่ในเหตุการณ์นั้น ๆ โดยตรง หรืออาจจะมาจากข้อมูลทุติยภูมิ เช่น คำบอกเล่าต่อๆ กันมา จากเอกสาร ตำรา ผลงานวิจัยในอดีต รวมทั้งคำบอกเล่าจากปากต่อปากจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จริง

การวิจัยเชิงบรรยาย หรือ เชิงพรรณนา (Descriptive Research)

การวิจัยเชิงบรรยาย เป็นกระบวนการแสวงหาคำตอบที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การศึกษาด้านสำมะโนประชากรของประเทศ การศึกษาพฤติกรรมหรือทัศนคติของผู้บริโภค การวิจัยเชิงบรรยาย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1.การวิจัยเชิงสำรวจ เป็นวิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลโดยทั่วไป เพื่อให้ทราบสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน

2.การวิจัยความสัมพันธ์ของตัวแปร เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความสัมพันธ์ของตัวแปรที่กำหนดขึ้นในงานวิจัย

3.การวิจัยพัฒนาการ เป็นการค้นหาความรู้และความเป็นจริงในด้านการพัฒนาการของสิ่งต่าง ๆ ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งแบ่งได้เป็นการศึกษาความเจริญเติบโต และการศึกษาแนวโน้ม

4.การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นวิธีศึกษาปรากฏการณ์จากสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริงในทุก แง่มุม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจปรากฎการณ์นั้น ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งไม่สามารถวัดค่าในรูปปริมาณได้ เช่น ความรู้สึกนึกคิด ประวัติชีวิต ค่านิยมและประสบการณ์ หรือปัญหาในการดำเนินชีวิตบางประการ รวมทั้ง อุดมการณ์ต่าง ๆ
การวิจัยเชิงทดลอง

การวิจัยเชิงทดลอง เป็นกระบวนการแสวงหาคำตอบว่า อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนใหญ่มักจะใช้กับการวิจัยในเชิงวิทยาศาสตร์ เช่น การทดลองตัวยารักษาโรคเอดส์ในหนู แล้วสังเกตพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น การวิจัยประเภทนี้ จะเป็นการลองผิดลองถูก ลักษณะที่สำคัญของการวิจัยเชิงทดลอง คือ จะต้องมีการควบคุมตัวแปร การกระทำกับตัวแปรที่ต้องการทดลอง และการเลือกแบบแผนการทดลองที่จะต้องมีความเที่ยงตรงถูกต้องแม่นยำมากที่สุด
ลำดับขั้นตอนในการทำวิจัย

การแสวงหาคำตอบด้วยการทำวิจัย อาจมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของหัวข้องานวิจัย ประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ หรือขอบเขตของการวิจัยนั้น ๆ แต่โดยภาพรวมแล้ว งานวิจัยจะมีลำดับ ขั้นตอนในการทำวิจัยไม่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถกำหนดเป็นลำดับขั้นตอนในการทำวิจัย ได้ดังนี้

ขั้นที่ 1 การเลือกหัวข้องานวิจัยและกำหนดประเด็นปัญหา
ขั้นที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
ขั้นที่ 3 กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ขั้นที่ 4 การเลือกและสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ขั้นที่ 5 เก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นที่ 6 วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
ขั้นที่ 7 เขียนรายงานการวิจัย

โครงสร้างของการเขียนรายงานวิจัย (อย่างย่อ)

รายงานการวิจัยที่สมบูรณ์แบบ จะมีส่วนประกอบหลักอยู่ 5 บท แต่ในการเขียนรายงานการวิจัยอย่างย่อ จะไม่ทำเป็นบท และจะมีเฉพาะหัวข้อที่สำคัญ ๆ อยู่ในรายงานวิจัยฉบับนั้น

ส่วนนำ ประกอบด้วย
– ปกนอก
– ปกใน
– บทคัดย่อ

ส่วนเนื้อเรื่อง ประกอบด้วย
– ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
– วัตถุประสงค์ของการวิจัย
– ขอบเขตของการวิจัย
– ประโยชน์ของผลการวิจัย
– ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
– เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
– การเก็บรวบรวมข้อมูล
– สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
– ผลของการวิจัย
– สรุปผลการวิจัย
– อภิปรายผลการวิจัย
– ข้อเสนอแนะ

ส่วนอ้างอิง ประกอบด้วย
– บรรณานุกรม
– ภาคผนวก ( แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย และรายงานผลที่ได้จากการใช้โปรแกรม SPSS )

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s