คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณการ

รหัสวิชา  2201-2404  วิชา  การใช้โปรแกรมตารางงาน   สาขา คอมพิวเตอร์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ประเภทวิชา  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

จุดประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives)

1. รู้หลักการและพื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

2. รู้ความหมาย หน้าที่และความสำคัญของระบบปฏิบัติการ

3. มีทักษะในการใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

4. มีทักษะในการใช้โปรแกรมยูทิลิตี้ได้

5. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์

มาตรฐานรายวิชา  (Courses  Standard )

1. อธิบายความหมายองค์ประกอบและระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์

2. อธิบายความหมาย ความสำคัญของการทำงานของระบบปฏิบัติการ

3. ปฏิบัติการใช้คำสั่งของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

4. ปฏิบัติการใช้โปรแกรมยูทิลิตี้

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สื่อบันทึกข้อมูล ความหมายและหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ  การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมยูทิลิตี้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s