การใช้โปรแกรมตารางงาน

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณการ
รหัสวิชา 2201-2404  ชื่อรายวิชา  การใช้โปรแกรมตารางงาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
ประเภทวิชา  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 

จุดประสงค์รายวิชา
1.  รู้ความหมายและความสําคัญของโปรแกรมตารางงาน
2.  มีทักษะในการป้อนข้อมูล จัดรูปแบบการแสดงผลข้อมูล และจัดเก็บข้อมูล
3.  รู้หลักเกณฑ์ในการนําข้อมูลมาทําการแก้ไข ปรับปรุงได้
4.  มีทักษะในการสร้างสูตรและฟังก์ชันในการคํานวณ
5.  เข้าใจกระบวนการนําข้อมูลมาทําการคํานวณตลอดจนทํารายงานในรูปของแผนภูมิชนิดต่างๆ
6.  รู้หลักการนําข้อมูลในแฟ้มข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์
7.  มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์

 

มาตรฐานรายวิชา
1.  อธิบายความหมาย หน้าที่ และส่วนประกอบของโปรแกรมตาราง
2.  ปฏิบัติการป้อนและจัดรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด
3.  ทําการแสดงผลข้อมูลออกทางจอภาพและเครื่องพิมพ์ (Printer)
4.  จัดเก็บและเรียกข้อมูลมาใช้งาน
5.  สร้างสูตรและฟังก์ชั่นสําเร็จรูปทางสถิติอย่างง่ายเพื่อใช้ในการคํานวณ
6.จัดทำรายงานในรูปแบบของตารางและแผนภูมิ

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้โปรแกรมตารางงาน ส่วนประกอบของโปรแกรมตารางงาน การป้อนและจัดรูปแบบข้อมูล การสร้างสูตรและการใช้ฟังก์ชันในการคาว การปรับแก้ข้อมูล การจัดการจัดการฐานข้อมูลในตารางงาน การออกรายงานในรูปแบบข้อความและแผนภูมิ การวิเคราะห์ข้อมูล สร้างตารางสรุปสาระสําคัญ (Pivot Table) การสร้างแมโครเบื้องต้น

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s