สอบปลายภาค

                                           ผลการสอบกลางภาค

ที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ – สกุล

สอบปลายภาค

1

16753

เด็กชาย ก้องเกียรติ เจริญบุตร

18

2

16755

เด็กชาย ชัชวาลย์ โพธิศิริ

18

3

16792

เด็กชาย จิรวัฒน์ สุเดชะ

18

4

16801

เด็กชาย ยศพล โพธิ์สุวรรณ

19

5

16837

เด็กชาย ธนยศ เบิกบาน

23

6

16839

เด็กชาย ภานุเดช ทองสุข

19

7

16841

เด็กชาย วันชนะ เอี่ยมพิ ชัย

22

8

16637

เด็กหญิง สิรินาถ ศรีประยงค์

18

9

16638

เด็กหญิง สุกัญญา ทำดี

16

10

16640

เด็กหญิง สุภาวดี พันธ์แตง

20

11

16642

เด็กหญิง เสาวนีย์ พยัฆสุทธิ์

19

12

16704

เด็กหญิง เกษรินทร์ นิรกรณ์

17

13

16774

เด็กหญิง กมลวรรณ กันภัย

21

14

16775

เด็กหญิง กรกนก คำนาค

17

15

16778

เด็กหญิง ขนิษฐา รากแก้ว

21

16

16782

เด็กหญิง น้ำเพชร นาคำ

21

17

16788

เด็กหญิง สุนิตา รุ่งเรือง

19

18

16806

เด็กหญิง ขันเงิน แสนแก้ว

15

19

16809

เด็กหญิง ฐิติมา แดงศรี

24

20

16810

เด็กหญิง ณัฐชยา บุญจินดา

20

21

16817

เด็กหญิง มณีรัตน์ ม่วงเถื่อน

21

22

16818

เด็กหญิง รัชนีกร ราศรี

18

23

16820

เด็กหญิง วิชุดา รอดสว่าง

19

24

16822

เด็กหญิง ศรัญญา อินปิ่นปัก

22

25

16823

เด็กหญิง ศรินญา มีเพ็ชร

21

26

16824

เด็กหญิง ศิริลักษณ์ วงษ์ตุ่น

18

27

16829

เด็กหญิง หทัยชนก กลั่นประสิทธิ์

21

28

16831

เด็กหญิง อารยา สุขเกษม

21

29

16847

เด็กหญิง ขนิษฐา เผือกเวชกุล

21

30

16850

เด็กหญิง จิราภา สนนิ่ม

21

31

16853

เด็กหญิง ดวงกมล เดชสุวรรณ์

21

32

16854

เด็กหญิง ดวงฤดี กาจกลางดร

21

33

16857

เด็กหญิง มยุรี ศรีชาติ

16

34

16860

เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ทองโทน

20

35

16862

เด็กหญิง วงศ์รวี สอนศิษย์

21

36

16866

เด็กหญิง ศิริภรณ์ มีเดชา

21

37

16867

เด็กหญิง ศิริอุบล สุขเกษม

18

38

16869

เด็กหญิง ศุภลักษณ์ จิตต์ศิริ

21

39

16873

เด็กหญิง อุษณีย์ โพธิลักษณ์  18

40

16884

เด็กหญิง พิชญ์สินี ใหม่เอี่ยม

19

ไม่มีใครตก  เกรด ออกวันที่ 1 พฤษจิกายัน  พ.ศ. 2554

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s